shaka

Pronunciation[ɕaka]
Related Ideophoneskalya, shalin
DefinitionA splitting or tearing sound or motion. Also describes the visual division of space by linear markings on a surface or by  painting or scoring a surface  
Sensory ModalityMOVEMENT > Configurational
MOVEMENT
Pattern
SOUND
VISUAL
Transcriptionɕakaa ɕukbas ɕakaa-ɕi likiɕkawna
Translation(First) one tore ɕakaa and then another ɕakaa, apparently tore also
 View full video
Transcriptionɾiki! kaj siŋgamanda ɕakaaaa, ɾuyak
Translation‘Look! From this nose, a line (went) shakaaaaaaa (and it was) white!’
 View full video
Transcriptionwaɲutɕiɕaga mujutaga ɕaka paɾtiɕaɕi kusaɕka kusaɕkata kun-
 View full video
Transcriptionpajguna mamilukuta ɕakaa pajna likiɕka ɕaŋ paj katɕu(n)ka tihiɾas ti-
 View full video
Transcriptiontɕimi ɕitaŋ pajta bala apin bala apikpi ɲa kasna kasna ɾujawas ɕaka win paɾtaɾiŋgaga
 View full video
Transcriptionkajga ʃaka likiɾiʃka kamiza, ʃaka likiɾikpiɡa tika tʃaɾiʃkawna
TranslationHere the shirt ripped shaka; when it ripped shaka, they were left with tatters
 View full video

Nuckolls, Janis and Charles Alger. 2024. shaka. The Quechua Ideophonic Dictionary. Online: https://quechuarealwords.byu.edu/?ideophone=shaka.

css.php